Istanbul Sensörler Algılayıcı Cihazlar’ın (ISAC) Kuruluşu 2009 yılına dayanmaktadır. Türkiye’de  algılayıcı cihazlar konusunda, profesyonel ekibiyle beraber  sektöründeki en önemli firmalardan biri olmayı başarmıştır.

İletişim

Şerifali Mah. Emin Sk. No: 51/5 Ümraniye / İSTANBUL

bilgi@isac.com.tr

0216 520 31 50

0216 520 31 80

İSTANBUL SENSÖRLER ALGILAYICI CİHAZLAR VE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYANI

     Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince, Aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere İstanbul Sensörler Algılayıcı Cihazlar ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket veya İstanbul Sensörler”) Tarafından sizler için hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak İstanbul Sensörler Tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve amaçlarla işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Çanak Otel insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve İstanbul Sensörler Uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İstanbul Sensörler Tarafından işlenen kişisel verileriniz, İstanbul Sensörler’ in Yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, İstanbul Sensörler insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte, açık rıza hukuki sebepleri ile toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İstanbul Sensörler’ ya başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını İstanbul Sensörler Şerifali Mahallesi Emin Sk. Feza Mobilya Apt. No: 51/5 Ümraniye/İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, kvkk@isac.com.tr    adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. (Mersis No: 0481056780300013)

     Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İstanbul Sensörler Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İstanbul Sensörler için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İstanbul Sensörler tarafından işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep olunmaktadır:

 

Açık Rıza Beyan

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin İstanbul Sensörler Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, İstanbul Sensörler İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere İstanbul Sensörler’ e ilettiğim her türlü kişisel verimin, İstanbul Sensörler Tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya İstanbul Sensörler  Tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların İstanbul Sensörler   İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin İstanbul Sensörler Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin İstanbul Sensörler’ in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin İstanbul Sensörler İnsan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

 

 

 ☐Açık rıza veriyorum.                ☐Açık rıza vermiyorum.

 

 

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

 

 

Adayın Adı-Soyadı:                                                                               İmza:                                                                    Tarih: